Potlač zadného krytu - zodpovednosť za obsah

Kupujúci zodpovedá za obsah predlohy určenej na potlač zadného krytu!

Práva Kupujúceho k dielu a záruky Kupujúceho

Samotný návrh a obsah predlohy určenej na potlač zadného krytu dodanej Kupujúcim sa považuje za dielo v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení („dielo“). Kupujúci vyhlasuje a zaručuje, že je oprávnenou osobou, ktorá vo vlastnom mene a na vlastný účet vykonáva majetkové práva autora k dielu.

Kupujúci zadaním potlače zadného krytu u Predávajúceho udeľuje Predávajúcemu súhlas na použitie diela na daný účel. Predávajúci je týmto oprávnený použiť obsah predlohy potlače dodaného Kupujúcim za účelom jeho potlače zadného krytu. Po potlači Predávajúci odovzdá Kupujúcemu zadný kryt spolu s potlačou.

Súčasne Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas prezentovať dielo pre komerčné účely Predávajúceho. Realizácia potlače zo strany Predávajúceho, vrátane použitia diela na tento účel, prípadne aj prezentácia diela Predávajúcim pre jeho komerčné účely je bezodplatná. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Kupujúcemu alebo tretej osobe v dôsledku použitia diela na iný účel, než na ten, na ktorý je dielo vytvorené a určené, nesprávneho použitia diela, či nenaplnených očakávaní od diela.

Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú Kupujúcemu ani tretím osobám, ktorá vznikne v dôsledku nepravdivých vyhlásení a záruk Kupujúceho ohľadom práv Kupujúceho k dielu; v takomto prípade nesie plnú mieru zodpovednosti za škodu voči tretím osobám iba Kupujúci. Kupujúci sa zaväzuje, že ak sa v súvislosti s dielom a jeho potlačou zadného krytu zistia akékoľvek porušenia práv duševného vlastníctva tretích osôb, Kupujúci sám v plnej miere vysporiada takéto práva a nároky tretích osôb, na vlastné náklady a bez nároku na ich následné uplatnenie voči Predávajúcemu.

Súčasne si Predávajúci vyhradzuje právo bez akýchkoľvek následkov odmietnuť kedykoľvek potlač zadného krytu, pokiaľ obsah predlohy bude vykazovať zjavné rozpory s právami Kupujúceho k dielu, so záujmami Predávajúceho, rozpory s platnými právnymi predpismi SR, resp. rozpory s morálnymi, etickými alebo obdobnými pravidlami (pornografické, extrémistické, politické, rasistické, náboženské a podobné motívy).

Vyhotovenie vlastného krytu aj s dodaním je štandardne do jedného týždňa, maximálne však 30 dní.

V Bratislave, dňa 28.02.2017


OK

Náš eshop používa štatistiky a súbory cookie pre váš lepší používateľský zážitok. Prehliadaním stránok súhlasíte s ich používaním. Ak si neželáte po návšteve našich web stránok dostávať personalizované reklamy, môžete vymazať históriu prehliadania vo vašom prehliadači vrátane cookie súborov. Ukladanie súborov cookie si môžete nastaviť či vypnúť vo vašom prehliadači.