Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa internetového obchodu, spoločnosti N – Point s.r.o. (ďalej aj ako „V.O.P.“)

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť N – Point s.r.o. a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.nuvo.sk

Kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno: N – Point s.r.o.

sídlo: Záhradnícka 153, 821 08 Bratislava, SR
IČO: 36 656 682
zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 56998/B
DIČ: 2022227801
IČ DPH: SK2022227801
telefón: +421 918 937 501
email: reklamacie@npoint.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: +421 2 5827 2172; +421 2 5827 2104
fax. č.: +421 2 5827 2170

www.soi.sk
www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

OBSAH V.O.P.:

 1. Všeobecné ustanovenia

 2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)

 3. Práva a povinnosti predávajúceho

 4. Práva a povinnosti kupujúceho

 5. Dodacie podmienky

 6. Kúpna cena a platobné podmienky

 7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 8. Osobné údaje a ich ochrana

 9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy / zrušenie objednávky

 10. Záverečné ustanovenia

 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli spracované podľa platnej legislatívy SR, najmä Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a Zákona o elektronickom obchode, všetko v znení neskorších predpisov.

  2. Predávajúci ako prevádzkovateľ internetového obchodu zverejňuje zoznam tovaru, ktorý ponúka zákazníkovi a umožňuje mu tak tovar objednávať a kupovať prostredníctvom aplikácie na internetovej stránke www.nuvo.sk. Takýto nákup tovaru môžu uskutočňovať tak fyzické ako aj právnické osoby (ďalej len „kupujúci“ alebo „zákazník“).

  3. 3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si tieto V.O.P. prečítal a ich obsahu porozumel. Tieto V.O.P. sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

  4. Tieto V.O.P. sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy.

  5. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je vyznačená pri každom tovare v položke „Dostupnosť“ a bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

  6. Predávajúci je viazaný vo vzťahu ku kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho, vrátane ceny, počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

 2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)

  1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim v jednej z nasledovných foriem:
   • e-mailovou správou kupujúceho zaslaného predávajúcemu,

   • kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho,

   • telefonickou objednávkou kupujúceho predávajúcemu.

  2. Po predchádzajúcom prijatí objednávky vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie, označené ako „Potvrdenie objednávky“, o akceptovaní objednávky formou e-mailu alebo telefonicky. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za akceptovanie objednávky.

  3. Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje nasledovné údaje:
   • dostupnosť a termín dodania tovaru kupujúcemu,

   • názov a cenu tovaru, cenu prepravy,

   • adresu miesta doručenia tovaru spolu s menom kontaktnej osoby,

   • podmienky a spôsob prepravy.

  4. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať takisto písomnú formu.

 3. Práva a povinnosti predávajúceho

  1. Predávajúci je povinný:
   • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu pri preprave,

   • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

   • bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvalom nosiči, napr. prostredníctvom emailu,

   • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návod v slovenskom jazyku, potvrdený záručný list, dodací list, daňový doklad, faktúru).

  2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 4. Práva a povinnosti kupujúceho

  1. Kupujúci je povinný:
   • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

   • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

   • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,

   • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

  2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

 5. Dodacie podmienky

  1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

  2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu prostredníctvom kuriéra v lehote do 14 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu. Túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.

  3. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu.

  4. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

  5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť kuriérovi/dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše kuriér/dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.

  6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 5 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy súčasťou ktorého bude aj uvedenie účtu kupujúceho.

  7. V prípade, že si kupujúci po potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy, predávajúcemu vzniká nárok na náhradu vzniknutej škody.

  8. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne uvedením nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

  9. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

 6. Kúpna cena a platobné podmienky

  1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) formou hotovostnej platby v sídle predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v potvrdení objednávky. Pri bezhotovostnej úhrade na účet predávajúceho sa za deň platby považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

  2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny pred potvrdením objednávky kupujúcemu v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny menových kurzov, pri výraznom náraste miery inflácie alebo zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. O tejto zmene je predávajúci povinný informovať kupujúceho bezodkladne.

  3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

  4. V prípade ak kupujúci zaplatí kúpnu cenu predávajúcemu v zmysle kúpnej zmluvy, kupujúci bude oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnou legislatívou SR a týmito V.O.P.

  5. Poštovné pri nákupe tovaru je zdarma.

  6. Všetky ceny za tovar a všetky poplatky v internetovom obchode predávajúceho sú uvádzané vrátane DPH. Všetky prípadne ponúkané akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

 7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

  1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

  2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, potom v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 8. Osobné údaje a ich ochrana

  1. Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Aby predávajúci mohol ponúknuť hodnotné služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje chráni pred zneužitím.

  2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou - spotrebiteľom, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

  3. Kupujúci ako dotknutá osoba poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode predávajúceho, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.

  4. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že dáva svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci vo svojich informačných systémoch v manuálnej i automatizovanej forme spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu a na účely podľa V.O.P. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu

  5. Predávajúci bude spracúvať osobné údaje kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou aj na marketingové účely na základe žiadosti kupujúceho, resp. jeho súhlasu v súlade s § 11 ods. 1 ZnOOÚ. Kupujúci tak prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, pri registrácii na internetovom obchode predávajúceho alebo iným vhodným spôsobom. Kupujúci vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode predávajúceho, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom osobitnom informačnom systéme. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.

  6. Kupujúci si môže kedykoľvek po prihlásení na stránke predávajúceho svoje osobné údaje skontrolovať a aktualizovať v prípade, že sa jeho osobné údaje zmenili. Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť i zaslaním informačného e-mailu predávajúcemu.

  7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v týchto V.O.P.

  8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

  9. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

  Práva kupujúceho
  1. Kupujúci má právo na základe § 28 ods. 1 ZnOOÚ vyžadovať od predávajúceho prostredníctvom písomnej žiadosti:
   1. potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané

   2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
    1. identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný

    2. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ

    3. účel spracúvanie osobných údajov

    4. zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ

    5. doplňujúce informácie, ktoré sú potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
     • poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi mu aj čas platnosti súhlasu, a ak povinnosť kupujúceho poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý mu túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje

     • tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté

     • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené

     • formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené

     • tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov

   3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie

   4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

   5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

   6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie

   7. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona

   8. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho

   9. pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 14. je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií

  2. Právo kupujúceho podľa odseku 10. písm. E) a F) týchto V.O.P. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Takéto obmedzenie je predávajúci povinný bezodkladne oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“).

  3. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
   1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

   2. využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

   3. poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

  4. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

  5. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má takisto právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote 30 dní. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

  6. Ak kupujúci uplatní svoje právo:
   1. písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa ZnOOÚ; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania

   2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,

   3. u sprostredkovateľa podľa bodu A) alebo B) tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

  7. Žiadosť kupujúceho podľa odseku 10. písm. A) až C), E) až H) a ods. 12. až 14. vybaví predávajúci bezplatne.

  8. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

  9. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, môže uplatniť blízka osoba.

  10. Súhlas so spracúvaním osobných údajov – poskytnutie osobných údajov tretej strane. Týmto ako kupujúci udeľujem súhlas predávajúcemu podľa ZnOOÚ aj s poskytnutím mojich osobných údajov v rozsahu emailová adresa a údaje o zakúpenom tovare v rámci objednávky tretej strane, a to spoločnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká Republika, prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení jeho kupujúcich. Ako kupujúci som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedený súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou. Ako kupujúci prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov predávajúcim, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke predávajúceho.

  11. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje zákazníka na účely uvedené v týchto V.O.P. prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

   DP Ekonómka, s.r.o.
   Sídlo: Korytnícka 8, 821 07 Bratislava
   IČO: 44152469
   Zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 52310/B

   Slovak Parcel Service, s.r.o.
   Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SR
   IČO: 31 329 217
   zapísaný v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 3215/B

   FLEX-IS, spol. s r.o.
   Sídlo: Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava, SR
   IČO: 34 127 682
   Zapísaný v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 12511/B

 9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy / zrušenie objednávky

  1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito V.O.P. alebo za cenu, ktorá je uvedená v internetovom obchode predávajúceho. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na bankový účet určený kupujúcim.

  2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou zásielky formou e-mailovej správy, SMS alebo telefonicky, a to bez akéhokoľvek postihu. Ak kupujúci za tovar zaplatil vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určeného kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy súčasťou ktorého bude aj uvedenie účtu kupujúceho.

  3. Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov. Kupujúci má právo v rámci uvedenej lehoty tovar rozbaliť a odskúšať jeho vlastnosti a funkčnosť spôsobom obdobným a obvyklým pri kúpe tovaru v kamennej predajni; tým sa však nemá namysli začať tovar používať na určený jeho účel. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy vrátiť predávajúcemu tovar v súlade s týmto článkom V.O.P. Pre účely identifikácie začatia plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa tovar považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
   • tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa

   • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa

   • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

  4. Vrátený tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený, čistý, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou), a pokiaľ je to možné aj s originálnym balením (originálne balenie nie je podmienkou). Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma. Tovar spĺňajúci uvedené podmienky kupujúci môže vrátiť predávajúcemu jeho zaslaním alebo fyzickým donesením na adresu: N – Point s.r.o., Záhradnícka 153, 821 08 Bratislava.

  5. Pri splnení všetkých uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet určený kupujúcim, a to najneskôr do 14 dní po tom, čo bolo v súlade s týmito V.O.P. predávajúcemu oznámené odstúpenie od kúpnej zmluvy, nie však skôr ako predávajúci fyzicky obdrží vrátený tovar od kupujúceho, resp. bude mať za preukázané, že v uvedenej lehote kupujúci odovzdal tovar na prepravu predávajúcemu.

  6. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

  7. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností je zmluvnými stranami dohodnuté, že za dobu používania sa nepovažuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. do odovzdania tovaru kuriérskej službe za účelom prepravy tovaru predávajúcemu.

  8. Ak kupujúci vráti predávajúcemu tovar, ktorý nespĺňa požiadavky podľa bodu 4 tohto článku, predávajúcemu vznikne voči kupujúcemu právo na náhradu všetkých nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu ako aj škody s tým spojenej.

  9. Zákazník je oprávnený uplatniť svoje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia tovaru, písomne u predávajúceho alebo elektronickou poštou na adrese reklamacie@npoint.sk. Iné formy uplatnenia práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúci neakceptuje. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

  10. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné stiahnuť [tu] (kliknutím sem sa zobrazí formulár). Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie musí obsahovať údaje v ňom požadované.

  11. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v týchto V.O.P., najmä v tomto článku, odstúpenie od kúpnej zmluvy nebude platným a účinným právnym úkonom a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu žiadne platby. Všetky náklady súvisiace s vrátením tovaru pri neplatnom odstúpení znáša v celom rozsahu kupujúci.

  12. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od kúpnej zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
   • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,

   • na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

   • na dodávku tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,

   • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,

   • na dodávku novín, periodík a časopisov,

   • na dodávku tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

   • na dodávku tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

  13. Predávajúci je viazaný svojou ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky kupujúcemu až po uplynutie lehoty na dodanie tovaru. Ak objednávka ešte nebola predávajúcim potvrdená, minimálne však v lehote do 24 hodín od jej prijatia, má kupujúci právo objednávku stornovať a to bez akéhokoľvek storno poplatku.

  14. Ak kupujúci stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty predávajúcim, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená záloha alebo celá zaplatená suma mu bude vrátená v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (stornovania objednávky) bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim.

  15. Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu reklamacie@npoint.sk, telefonicky alebo osobne v sídle predávajúceho.

  16. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito V.O.P. alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode. Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim do 7 pracovných dní od prijatia objednávky od kupujúceho, alebo od jej potvrdenia. O stornovaní objednávky bude kupujúci preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom.

  17. V prípade, že kupujúci celkom alebo čiastočne zaplatil kúpnu cenu za tovar, pri ktorom došlo k storne objednávky, bude mu táto čiastka vrátená do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (stornovania objednávky), bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

  18. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru podľa týchto V.O.P. bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar predávajúcemu zaplatil. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu tzv. dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

  19. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu pri odstúpení od kúpnej zmluvy alebo zrušení objednávky v súlade s týmto článkom V.O.P. znáša kupujúci v celom rozsahu.

  20. V prípade, ak je kupujúcim právnická osoba, t. z. ak tovar nakupuje v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, odstúpenie od kúpnej zmluvy sa nebude riadiť týmto článkom V.O.P. ale príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 10. Záverečné ustanovenia

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

  2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná súkromne vo forme e-mailových správ, resp. listových zásielok či telefonicky.

  3. Kupujúci si je vedomý, že kúpou tovaru, ktorý je v obchodnej ponuke predávajúceho, mu nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

  4. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe kúpnej zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými všeobecnými súdmi Slovenskej republiky. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

  5. Ak kupujúci (spotrebiteľ) nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 dní odo dňa odoslania žiadosti kupujúcim, kupujúci (spotrebiteľ) má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ARS“). Kompetentným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim podľa Zákona o ARS je: (i) Slovenská obchodná inšpekcia [kontakt: Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, elektronicky ars@soi.sk alebo adr@soi.sk] alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky, pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci (spotrebiteľ) môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line (v jazyku, ktorý si zvolí), ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci (spotrebiteľ) pri predkladaní podania platformou pre riešenie sporov on-line vyplní príslušný elektronický formulár sťažnosti, predloží informácie dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line a môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

  6. Uzavretá kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej 5 rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu stanovenú podľa príslušných právnych predpisov SR, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

  7. Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a plnení na ich základe. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami aj zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

  8. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

  9. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky, prípadne iné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

  10. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

V Bratislave, dňa 03.10.2017.


OK

Náš eshop používa štatistiky a súbory cookie pre váš lepší používateľský zážitok. Prehliadaním stránok súhlasíte s ich používaním. Ak si neželáte po návšteve našich web stránok dostávať personalizované reklamy, môžete vymazať históriu prehliadania vo vašom prehliadači vrátane cookie súborov. Ukladanie súborov cookie si môžete nastaviť či vypnúť vo vašom prehliadači.